ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, March 15, 2017

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

          ขอเชิญ คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 19 – 502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยได้รับเกียรติจาก นายโกสินทร์ เพิ่มพูนสถาพร ผู้จัดการกอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการทำงาน” และการบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านการศึกษา โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้แก่ นายสกล ตั้งเก้าสกุล ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายกรวุฒิ แผนพรหม ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายภาณุวัฒน์ สงแสง ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.) การบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์สุกฤตา บัวนาค เลขาผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นางสาวอริสา ทะปน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: โครงการ, นิสิตNumber of views: 7545

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ