ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, March 13, 2017

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีประกาศ เรื่อง การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ทำการพิจารณาทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 ทุนเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ