ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, February 24, 2017

รับสมัครเยาวชน หรือนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

          ด้วย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเยาวชน หรือนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)” โดยแบ่งประเภทผลงานเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านนันทนาการ 3) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน 6) ด้านการต่อต้านยาเสพติด 7) ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 8) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 9) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10) ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 11) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
          ทั้งนี้ นิสิตที่มีประสงค์สมัครรับรางวัลดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/thai_japan หรือลิงค์ https://goo.gl/RAEqDs และส่งผลงานที่ “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ” (ห้อง 305 ชั้น 3B อาคาร 19) ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ หน่วยประชาสัมพันธ์

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 6568

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ