ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, February 2, 2017

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016

ผลการพิจารณาบทคัดย่อ

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะ
- กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. ชีววิทยา (รหัส SCBIO001 - SCBIO023) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. ชีววิทยา (รหัส SCBIO024 - SCBIO025) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. จุลชีววิทยา (รหัส SCMICRO001 - SCMICRO021) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. จุลชีววิทยา (รหัส SCMICRO022 - SCMICRO028) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- กศ.บ. ชีววิทยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. / กศ.บ. คณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. / กศ.บ. ฟิสิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. สถิติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

          ขอเชิญ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016"

          เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/D8F1f2 (ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
          ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/njPIHY (หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้งมาที่ montawan@g.swu.ac.th)


          ดาวน์โหลด Template ของ Abstract
         
Template : (pdf) / (doc)
          ส่ง abstract : https://goo.gl/LCQgJL (ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2560)
          ** ให้ทำการ upload ไฟล์ไว้ใน Google Drive และทำการ copy มาส่งเฉพาะ url ของไฟล์ที่จะส่ง (อย่าลืมตั้ง permission ให้สามารถดูไฟล์ได้)
          ตรวจสอบความถูกต้อง : https://goo.gl/5WKQ1v


          Template สำหรับทำ Poster

          คำชี้แจงเรื่องการจัดทำ Poster (*กรุณาอ่านให้ครบถ้วน)
          Template : (jpg) / (psd) / (ai)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435, 18432

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ