ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, November 29, 2016

ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กรอกแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004

          เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ขอให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทุกระดับ ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าไปกรอก แบบประเมิน ปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ
แบบประเมิน ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา)

            โดยสามารถเข้าไปกรอกได้ที่นี่ http://supreme.swu.ac.th

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 4785

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ