ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, September 28, 2016

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559

          ด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์มอบ “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559” จำนวน 250 ทุน ทุนละ 30,000 บาท แก่นิสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความประพฤติดี เรียนดี (คะแนนสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป) และขาดแคลนทุนทรัพย์

          โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด และนำส่ง “ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ทุนการศึกษา, นิสิตNumber of views: 6403

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ