ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, September 9, 2016

ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

         ด้วย คณะกรรมการทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา “ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559” โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ ดัังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและส่งได้ที่ “สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง” ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
หมดเขตสมัครฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักหอสมุดกลาง โทร. 02-649-5000 ต่อ 15382, 02-258-4002-3

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ทุนการศึกษา, นิสิตNumber of views: 7230

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ