ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, August 23, 2016

รางวัลชนะเลิศ การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จัดโดย วช.

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสที่ได้รับ ”รางวัลชนะเลิศ" การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจ LAMP test สำหรับ Pseudomonas aeruginosa พัฒนาร่วมกับการใช้ gold nanoparticle (AuNPs) probe" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

(ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Parin Chaivisuthangkura)

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, นิสิตNumber of views: 5627

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ