ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, August 15, 2016

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ"

          ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อ) ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
          ทั้งนี้ สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ที่บอร์ด ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ไปราชการหรือได้ลาซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ห้อง 309 ชั้น 3B สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ในวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ : อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไปNumber of views: 6253

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ