ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, August 9, 2016

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มศว

กิจกรรม : 
- การต้อนรับ แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 
- พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
- การบรรยายเกี่ยวกับ การเรียนการสอน กิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
- การบรรยายเกี่ยวกับ IT SWU รู้ไว้ก่อนตก Trend 
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับศิษย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์

           กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: โครงการ, นิสิตNumber of views: 6297

Tags: นิสิต

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ