ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, July 1, 2016

โครงการ Sci-SWU First Date

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการ Sci-SWU First Date" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน) ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ (กำหนดการ)

         ทั้งนี้ นิสิตใหม่ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th เฟซบุค http://www.facebook.com/sciswu/

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: โครงการ, นิสิตNumber of views: 6106

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ