ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, May 27, 2016

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

           ด้วย คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

          ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานผ่านระบบ http://www.journal.fit.ssru.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02-160-1438 ต่อ 22  โทรสาร 02-160-1440

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไปNumber of views: 17773

Tags: งานวิจัย

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ