ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, May 23, 2016

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เริ่มใช้ตั้งแต่ 21 พ.ค. 2559

(ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
บันทึกเวียนประกาศ มศว 21 พ.ค. ฉบับแก้ไขแล้ว 

ประเภทหนังสือที่ใช้ ตรา Logo มศว
หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 1.5 ซม.
จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 3 ซม.
ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 4.5 ซม.

 

Template

 หนังสือภายใน

 หนังสือภายนอก

 หนังสือประทับตรา

 คำสั่ง

 ระเบียบ

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 แถลงการณ์

หนังสือรับรอง

 ข่าว

 ระเบียบวาระการประชุม

 รายงานการประชุม

 ซอง

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไปNumber of views: 8890

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ