ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, November 4, 2014

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดีเยี่ยม ระดับบัณฑิตศึกษา งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว

 
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประดิษฐ์ หวังมาน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้รางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับดีเยี่ยม จากบัณฑิตวิทยาลัย มศว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว  จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 


Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิตNumber of views: 5873

Tags: 2557

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ