ข่าวประชาสัมพันธ์

Sunday, March 19, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

         ชื่อโครงการ “การต่อยอดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมชุดตรวจสอบการติดหนอนพยาธิในไก่สายพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (ต่อเนื่อง)” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ