ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, December 9, 2022

แสดงความยินดีนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัล Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISTEM2022

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นายกฤษฏิชนม์  ชนิลกุล นิสิตระดับเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัล “Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISTEM2022 (International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials : ISTEM)” จากหัวข้อเรื่อง “The penetration depth of H3S superconductor by semiclassical approach” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Photo credit ขอขอบคุณภาพประกอบจากภาควิชาฟิสิกส์

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ