ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, August 4, 2022

SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรีของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดัง link

          - SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ