ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, May 10, 2022

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

          ขอเชิญ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 14:00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

          ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

          - รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18428, 18445

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ