ข่าวประชาสัมพันธ์

Sunday, December 5, 2021

แสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา” มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ