ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, November 17, 2021

More's Coffee กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ

          ด้วยผลิตผลนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย โดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผสมผสานระหว่างกาแฟและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการหมักกาแฟอาราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย หัวหน้าหน่วยวิจัย Coffee innovation research unit มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณ video จาก PRswu

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ