ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, November 4, 2021

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล The Silver Prize จาก Young Rising Stars of Science 2021

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาววธูสิริ คงศิริ นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ที่ได้รับรางวัล “The Silver Prize” จาก Young Rising Stars of Science 2021 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการประกวดโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (senior project) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Isolation and characterization of lytic bacteriophages against Aeromonas hydrophila” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ