ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, September 23, 2021

แสดงความยินดีแก่ รศ.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

          ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล” อดีตที่ปรึกษากรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”   

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากรNumber of views: 2810

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ