ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, March 30, 2021

แสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา” ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ