ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, November 6, 2020

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนิสิตเพื่อให้ได้รับ “ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จำนวน 117 ทุน ทุนละ 5,000 บาท แบ่งเป็นหลักสูตรละ 9 ทุน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ :

         - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

          ทั้งนี้ ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ นำเอกสาร ดังรายละเอียดในประกาศฯ ส่งที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ