ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, July 20, 2020

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ ห้อง 19-402 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ