ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, March 18, 2020

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

          เนื่องจาก สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562

          โดยให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (POSTER) และแบบปากเปล่า (ORAL) เท่านั้น ในส่วนบทคัดย่อ (ABSTRACT) ให้ดำเนินการตามปกติ

(*อ้างอิงตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ขอยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair ประจำปีการศึกษา 2562 ในส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และแบบปากเปล่า ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)      

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 02-649-5000 ต่อ 18429

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ