ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, February 20, 2020

ขอแสดงความยินดี นิสิตรับรางวัลงานประชุมวิชาการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตและบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตร "การนำเสนอแบบบรรยาย” งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. “นายวรากร บุญประเสริฐ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ได้รับเกียรติบัตร “การนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดีเด่น” งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 จากผลงาน เรื่อง “สถานการณ์การระบาดและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ในลำไส้ชนิด Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) ในหอยฝาเดียว สกุล Filopaludina ในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดสระแก้ว”

2. “นายกันตินันท์ รักนาค นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร “การนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี” งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 จากผลงาน เรื่อง “ยาสลบทางเลือกสำหรับการทำศัลยกรรมปลาแฟนซีคาร์ป (Cyprinus carpio L.) จากน้ำมันโกฐจุฬาลัมพา”

-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408

Print
0 Comments

Categories: ข่าวภาควิชาNumber of views: 142

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ