ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, January 3, 2019

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ "สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          โดยได้รับคะแนนประเมิน (TRF index) 5.0 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในสาขา Aquatic Science/Marine Science จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หน่วยงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

          ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสกว. ดังกล่าว จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ สาขาที่ประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้

          วัตถุประสงค์
          1. เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
          2. เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
          4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต
          5. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

          สาขาวิชาที่ประเมิน
          1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
          2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
          3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
          4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
          5. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
          6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ตัวชี้วัดที่ใช้
          1. Equivalent Rating 5 Journal Publication / Faculty Member (30%)
          2. Life-time Citation / Faculty Member (35%)
          3. Life-time Citation / Life-time Journal Publication (35%)

          โดยในการประเมินครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 405 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ