ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, January 17, 2019

[ข่าวแสดงความยินดี] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร" ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ