ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, January 3, 2019

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2561 จาก สกว.

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่  "รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2561" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ