หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Master of Science in Biotechnology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2555

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร