หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2554

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร