หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)

Bachelor of Education in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2556

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

 รายวิชาในหลักสูตร