หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Doctor of Philosophy in Biotechnology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2555

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

กรรมการและเลขานุการ

Siwaporn Longyant

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์