หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Master of Science in Biotechnology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2555

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

กรรมการและเลขานุการ

Thapana Chontananarth

ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ