หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Master of Science in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2555

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ประธานกรรมการ

Sukhumaporn Saeng-ngam

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

 

 

กรรมการและเลขานุการ

อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ

อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ