หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Master of Education in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2557

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2562


กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

กรรมการและเลขานุการ

Anitthan Srinual

ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล