หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2554

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

 มคอ.2  

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

Montree Maneepark

อ.ดร.มนตรี มณีภาค