หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Education in Biology

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2556 (5 ปี)

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 (5 ปี)

 มคอ.2  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 (4 ปี)

 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ประธานกรรมการ

Kongkeat Jampasri

อ.ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี

 
 

 

กรรมการและเลขานุการ

Suthamat Niyompanich

อ.ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช